صفحه اصلي >   > افتتاح حساب > حساب وجوه اداره شده   

شرایط وضوابط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه

ماده 1 -  حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که در صندوق تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را ، طبق نظر تودیع کننده وجوه  بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و صندوق معین می شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی اعطا می نماید .

ماده 2- حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه 10/000/000 ريال مي باشد.

ماده 3-حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرض الحسنه ويژه 3/000/000 ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر پنج سال مي باشد.

ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخص ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد2 و3 فوق اقدام نمایید.

ماده 5-اعطاء تسهیلات تا سقف یک ونیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده (وجوه اداره شده) از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد صندوق ، بلا اشکال است.

ماده 6- از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطاء شده ، مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت است.

ماده 7-مبالغ مسدود شده در این حساب ها جزء سپرده های صندوق محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد.

ماده 8- مبالغ قرض الحسنه اعطایی صندوق از محل این حساب ها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی صندوق محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری صندوق خواهد بود.

ماده 9- دارنده حساب قرض الحسنه ویژه می تواند به موجب قرارداد عاملیت ، نوع و میزان وثایق مورد نظر خود را مشخص  و از صندوق بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب ، وثائق مشخص شده را اخذ نماید. در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد ، اخذ وثیقه توسط صندوق تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی صندوق خواهد بود.

ماده10- صندوق می تواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوطه را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطاء شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه صندوق نخواهد بود.

ماده 11- مبالغ وصولی توسط صندوق بابت اقساط قرض الحسنه های اعطاء شده طبق نظر تودیع کننده وجوه مجدداً قابل مصرف می باشد.

ماده 12- بابت خدماتی که صندوق در مورد هر یک از حساب های قرض الحسنه ویژه انجام می دهد  باتوجه به نوع و میزان این خدمات ، کارمزدی به صندوق تعلق می گیرد که میزان آن بر اساس توافق صندوق و تودیع کننده وجوه به موجب قرار داد عاملیت تعیین خواهد شد.

ماده 13- تودیع کننده وجوه می تواند به منظور تامین تمام یا قسمتی از کارمزد صندوق به شرح مذکور در ماده 12 ، از صندوق بخواهد که علاوه بر اصل قرض الحسنه اعطائی ، مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطائی بانک ها بیشتر باشد.

شرایط شخصیت حقیقی یا حقوقی مقتاضی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه

1- متقاضیان افتتاح سپرده ویژه باید اهلیت و سن قانونی برای افتتاح سپرده (18سال) و انعقاد قرارداد و پذیرش تعهدات را دارا باشند.

2- سپرده به نام اشخاص حقوقی طبق مقررات مندرج در اساسنامه و برای اشخاص حقیقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه قابل افتتاح است.

3- سپرده می­تواند به نام یک سازمان یا چند نفر افتتاح شود. ترتیب و اختیار افراد مطابق مفاد قراردادی خواهد بود که در این خصوص منعقد خواهد شد.

4- اتباع حقیقی خارجی ، چنانچه متقاضی افتتاح سپرده باشند ، ضمن رعایت شرایط مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی شرایط ذیل را نیز بایستی دارا باشند:

الف.  داشتن پروانه اقامت معتبر

ب.  ارائه‌ی گذرنامه معتبر

ج.  معرفی یکی از مشتریان مورد تائید بانک / صندوق و یا یکی از سازمانهای دولتی و یا سفارتخانه کشور متقاضی در ایران که دال بر شناسایی و تائید فرد متقاضی حساب جاری / پس انداز باشد.

نکته 1: در صورت نیاز با حوزه مدیریت هماهنگ شود.

مدارک مورد نیاز و مراحل افتتاح سپرده قرض الحسنه ویژه

1 - رویت اصل و اخذ کپی صفحه اول و آخر شناسنامه(توضیحات)

2- رویت اصل و اخذ کپی کارت ملی

3- رویت اصل اساسنامه ، شرکت نامه آگهی تاسیس تا آخرین آگهی ، کارت ملی و شناسنامه مدیران شرکت و اخذ کپی آنها.

4- اصل و کپی مدارک عنوان شده در خصوص اتباع خارجی

5- ارائه اصل اسناد مثبته با تاریخ معتبر به عنوان وکالت از موکل و اصل و کپی اسناد هویتی وکیل

6 - احراز هویت متقاضی و رویت اصل و برابر اصل کردن مدارک مورد نیاز توسط نماینده صندوق

7- تکمیل فرمهای مربوطه توسط صاحب حساب و نماینده صندوق 

نکته1: متقاضی می بایست نسخه ای از رسید وجه مورد نظر برای افتتاح سپرده را که قبلا از طریق بانک عامل به حساب صندوق واریز کرده است را تحویل نماینده صندوق نماید.

نکته2:در صورت افتتاح حساب سپرده خارج از شعبه ، متقاضی می تواند از طریق دستگاه pos سیاری که در اختیار نماینده صندوق می باشد اقدام به واریز وجه نموده و رسید دریافت نماید.

8- نماینده صندوق موظف است با توجه به برنامه ریزی انجام شده در امور شعب صندوق مستندات مربوطه را به شعبه ارجاع نموده و پیگیری نماید پس از ثبت اطلاعات حساب در سیستم ، کارت سپرده را دریافت و به صاحب حساب تحویل نموده و رسید دریافت نماید.

 پیش ثبت نام افتتاح حساب