صفحه اصلي >   > افتتاح حساب > حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز   

 

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و برخورداری از اجر معنوی وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه به صندوق می سپارد. سپرده های قرض الحسنه پس انداز جزو منابع صندوق محسوب می شوند.حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز امکان استفاده از کارت را دارا بوده و کارت ابزار برداشت از حساب می باشد.

ماده 1 -  هر شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند در هر یک از واحدهای صندوق بنام خود و یا اشخاص دیگر با رعایت مقررات قانونی مبادرت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز نماید. حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب (شخصی که حساب بنام او افتتاح شده ) و یا نماینده قانونی او (ولی ، وصی ، قیم و یا وکیل ) خواهد بود.

تبصره: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر باشند میسر می باشد.

ماده 2- اشخاص زیر می توانند با حق استفاده از موجودی حساب برای صغار ، مجانین یا اشخاص غیر رشید حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

الف : برای صغار ، ولی قهری (پدر ، جد پدری ) و در صورتیکه ولی قهری فوت شده باشد وصی یا قیم آنها.

ب : برای سفیه و مجنون ، وصی یا قیم یا ولی (در صورتیکه جنون متصل به زمان صغر باشد.)

تبصره 1- هرگاه علاوه بر ولی ، وصی یا قیم ، به حکم دادگاه امین یا ناظر استصوابی نیز تعیین شده باشد امین یا ناظر تواما با وصی یا قیم یا ولی در افتتاح حساب و استفاده از موجودی حساب شرکت کرده و ضمن ارائه مدارک و اسناد مربوط اقدام خواهند کرد.(مگر اینکه امین یا ناظر استصوابی به هنگام افتتاح ، حق استفاده از موجودی حساب را برای ولی یا وصی یا قیم شناخته باشد).

تبصره 2- از اشخاصی که به قیمومیت یا وصایت یا وکالت حساب باز می نمایند حسب مورد اصل یا رونوشت مصدق مدارک مربوط به سمت آنها دریافت و در سوابق صندوق نگهداری می شود.

ماده 3- اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصرا بنام خودحساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند . حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حساب ، پس ازرسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود. مگر در موارد اضطراری ، با نظر ولی قهری و حضور طفل ، مانده حساب قابل پرداخت است.

ماده 4- مادر قانونا می تواند بنام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.

ماده 5- برای صغار ، علاوه بر ولی قهری ، وصی و قیم ، هرشخص  دیگر می تواند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و وجوهی را به حساب مفتوحه واریز نماید لیکن تا رسیدن صغیر به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و یا 18 سال تمام حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.

ماده 6- افتتاح و استفاده از موجودی حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که بموجب وکالتنامه ارائه شده از اختیارات وکیل باشد بلامانع است.

تبصره- وکالتنامه های ثبتی تابع اختیاراتی است که موکل به وکیل خود تفویض می کند و مادام که عزل وکیل از طرف موکل به صندوق بازکننده حساب کتبا اعلام نگردد دارای اعتبار است.

ماده 7- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بنام اشخاص حقوقی از جمله شرکتها بموجب مدارک قانونی و بشرط پیش بینی در اساسنامه آنها بعمل می آید و مستلزم ارائه اساسنامه ، شرکتنامه ،آگهی ثبت شرکت و روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده ، خواهد بود. حق استفاده از موجودی حساب با دارندگان امضاء مجاز شرکت یا موسسه می باشد.

ماده 8- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مستلزم قبول شرایط و مقررات مربوط بوده و متقاضی باید شناسنامه عکس دار و یا مدارک احراز هویت خود و کسی را که می خواهد برای او حساب باز کند به صندوق ارائه و فرمهای افتتاح حساب را بدقت تنظیم و در حضور متصدیان ذیربط آنها را امضاء نماید .چنانچه حساب بنام شخص دیگری باز شده باشد حق استفاده از موجودی حساب با صاحب حساب یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود و باز کننده حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نمایند.

ماده 9- در مواردیکه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای محجور (اشخاص غیر رشید و مجانین و صغار ) باز شده باشد پس از رفع حجر طبق حکم قطعی دادگاه و رسیدن طفل صغیر به سن رشد قانونی حق استفاده از این نوع حسابها با خود آنها خواهد بود و در این مورد لزوما امضاء یا مهر آنان (پس از احراز هویت) توسط صندوق افتتاح کننده حساب در فرم نمونه امضاء جدید اخذ و فرم قبلی از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ماده 10- ولی ، وصی یا قیم موظفند هرگونه تغییراتی در وضع صغیر، از قبیل رشد، فوت و غیره را کتبا به شعبه افتتاح کننده حساب اطلاع دهند. در صورت قصور از انجام این امر و بروز هر گونه اختلاف ، هیچ مسئولیتی متوجه صندوق نخواهد بود.

ماده 11- چنانچه باز کننده حساب بیسواد باشد مهر او جانشین امضاء خواهد بود.

تبصره - اشخاصی که بجای امضاء نمونه مهر خود را به صندوق معرفی نموده اند در صورت فقدان مهر باید مراتب را کتبا به صندوق اعلام نمایند. در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه صندوق نخواهد بود. صندوق افتتاح کننده حساب پس از احراز هویت کامل و کسب آخرین نشانی ،موضوع را در فرم نمونه امضاء سابق درج و فرم جدیدی با نمونه مهر جدید تکمیل و بانضمام فرم قبلی که از درجه اعتبار ساقط شده نگهداری می نماید.

ماده 12- چنانچه شخصی برای دیگری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز باز کند و هنگام افتتاح حساب برداشت از موجودی آنرا برای مدت معینی منع و یا استفاده از آن را مقید به شروطی نماید موجودی آنها قبل از پایان موعد مقرر یا حصول شرایط مربوط قابل استفاده و برداشت نخواهد بود.

تبصره-در صورتیکه بازکننده حساب موافقت خود را مبنی برحذف شرایط فوق قبل از پایان موعد مقرر و یا حصول شرایط به صندوق اعلام نماید در این صورت حق استفاده از حساب با صاحب حساب یا نماینده قانونی او خواهد بود و در صورت فوت بازکننده اینگونه حسابها قبل از پایان موعد مقرر یا حصول شرایط استفاده یا برداشت از حساب منوط به ارائه مجوز مراجع ذیصلاح می باشد.

 

ماده 13- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مشترک به حسابی اطلاق می شود که صاحب حساب بیش از یک شخص باشد.

ماده 14 -  موجودی حساب مشترک به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعیین می شود(بالسویه یا با سهم نامساوی) متعلق به صاحبان حساب می باشدو آنان می توانند با مشخص نمودن نحوه برداشت ،حق استفاده از موجودی حساب را به یکدیگر تفویض نمایند.

تبصره: استفاده از حساب مشترک با کارت ،مشروط به قبول نحوه برداشت هریک به تنهایی باشد.صندوق در این حالت برای هریک از استفاده کنندگان از حساب یک کارت مجزا صادر می نماید.

ماده 15- امضاء یا امضاهایی که موقع افتتاح حساب برای استفاده از موجودی حساب تعیین می شودتازمانی برای صندوق معتبر خواهدبودکه در خواست یا دستور کتبی مخالفی از طرف هیچیک از صاحبان حساب به صندوق واصل نشده باشد در غیر اینصورت صندوق ازپرداخت درمقابل امضاءیاامضاهای تعیین شده قبلی خودداری خواهد نمود.

تبصره : هرگاه شخص یا اشخاصی که حق امضاء و حق برداشت از حساب مشترک را دارندبخواهنداین حق را به شخص ثالثی تفویض نمایندانجام امرمستلزم اخذاجازه قبلی ازسایرصاحبان حساب می باشد.

ماده 16- درصورت فوت یاحجرویا ورشکستگی هریک از صاحبان حساب و اطلاع کتبی به صندوق و همچنین در صورت وصول بازداشت نامه از مراجعی که قانونا حق بازداشت اموال اشخاص را دارندصندوق حساب مشترک را مسدود نموده و موجودی حساب را به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیین شده است تقسیم خواهدنمودکه در این صورت سهم متوفی ،محجور،ورشکسته و مدیون حسب مورد به ورثه یا مراجع قانونی ذیصلاح پرداخت وسهم دیگری یا دیگران به حساب قرض الحسنه پس انداز جدیدی که بنام سایرشرکاء افتتاح  خواهدشدمنظورمی شود وحساب مشترک قبلی بسته خواهدشد.

ماده 17- در مورد ماده 15 و 16 ویاهرمورددیگری صندوق حق داردحساب مشترک رامسدودنموده و سهم هریک یا بعضی از صاحبان حساب را به حساب قرض الحسنه جدیدی که بنام شخص یا اشخاص افتتاح می نماید منتقل و یا پرداخت نماید. دراین قبیل مواردصندوق مراتب را به صاحبان حساب اطلاع خواهدداد.

ماده 18- درموردتعیین سهم صاحبان حساب مشترک ازموجودی حساب ، ملاک احتساب تاریخ فوت یاحجریاورشکستگی خواهدبود.لیکن اگر تاریخ فوت یاحجر یاورشکستگی کتبا به صندوق اعلام نشده باشدو صندوق پرداختی نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه صندوق نخواهدبود.

ماده 19- پس از انجام تشریفات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز حسب مورد کارت از طرف صندوق به مشتری تسلیم می گردد.

تبصره : هرگاه نشانی مشتری که هنگام افتتاح حساب تعیین شده تغییریابدبایستی فورا نشانی جدید خود را به یکی از شعب صندوق کتبااطلاع دهد.

 

ماده 20- بازکننده و صاحب حساب متعهدند حسب مورد در حفظ و نگهداری کارت حساب (دفترچه) کمال مراقبت را بنمایند  تا از آنها سوءاستفاده نشود بدیهی است صندوق در صورت عدم اطلاع فقدان کارت (دفترچه) هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت.

ماده 21- در صورت فقدان دفترچه حساب ، بازکننده یا ذینفع حساب و یا قائم مقام قانونی وی مکلف است فورا مراتب را کتبا و یا تلگرافی به یکی از شعب صندوق اطلاع دهد .واحد بازکننده حساب پس از اخذ تعهد نامه و کارمزد مقرر حساب مذکور را بسته و حساب دیگری با شماره و دفترچه جدید برای صاحب حساب باز خواهد نمود.

تبصره: درصورت مفقودشدن کارت و اطلاع مشتری به صندوق ،ارتباط کارت مفقودی با حساب قطع و بادرخواست مشتری ضمن اخذ هزینه مربوطه ، صندوق نسبت به صدور کارت با شماره و رمز جدیدو ارتباط آن با حساب مزبور اقدام خواهدنمود.     

ماده 22- درکلیه واحدهای صندوق قرض الحسنه امداد ولایت صاحب حساب یا هرشخص دیگری می تواند با ارائه کارت یا ذکر شماره حساب وجوهی را به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز خود یا اشخاص دیگر واریزنماید.

ماده 23- برداشت از موجودی حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با کارت/ دفترچه فقط توسط صاحب حساب یا نماینده قانونی وی در شعب صندوق و پس از احراز هویت بعمل خواهد آمد.

ماده 24- هرشخصی می تواند هرموقع حساب خودو اشخاص تحت ولایت و یا قیمومیت و یا وصایت یا وکالت خود را با رعایت مقررات و شرایط مربوط به آن حساب بسته و با ارائه کارت / دفترچه مانده ان را دریافت نماید.

ماده 25- درصورت فوت صاحب حساب وراث متوفی می توانند پس از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث (موضوع مواد 35 و 36 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366) دارایی دایر بر اینکه درگواهی نامه مزبور شماره یا موجودی حسابهای صندوق متوفی ذکر گردیده باشد و عنداللزوم سایر مدارک قانونی ، مانده حسابهای او را به قدرالسهم دریافت دارند.

تبصره: از مانده حساب اشخاص متوفی براساس تقاضای یکی از وراث قبل از ارائه دادنامه انحصار وراثت  صندوق می تواند بمنظور تامین هزینه های کفن و دفن متوفی با اخذ تعهدنامه از ضامن معتبر و قابل قبول صندوق تا مبلغ تعیین شده به متقاضی پرداخت نماید.

ماده 26-  مانده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عندالمطالبه تا میزان موجودی حساب بازپرداخت می گردد.

ماده 27- به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز سود تعلق نخواهد گرفت.

                                                                      

        مدارک مورد نیاز برای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز

1 رویت اصل و اخذ کپی صفحه اول و آخر شناسنامه(توضیحات)

2- رویت اصل و اخذ کپی کارت ملی

3- رویت اصل اساسنامه ، شرکت نامه آگهی تاسیس تا آخرین آگهی ، کارت ملی و شناسنامه مدیران شرکت و اخذ کپی آنها.

4- اصل و کپی مدارک عنوان شده در خصوص اتباع خارجی

5- ارائه اصل اسناد مثبته با تاریخ معتبر به عنوان وکالت از موکل و اصل و کپی اسناد هویتی وکیل

6- احراز هویت متقاضی و رویت اصل و برابر اصل کردن مدارک مورد نیاز توسط نماینده صندوق

7-تکمیل فرم های نمونه 10003-2-95 ( مقررات و شرایط حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز)و نمونه 10001-2-95 (برگ درخواست افتتاح حساب ) ونمونه 10002-2-95 (برگ مشخصات مشتریان ) توسط صاحب حساب و نماینده صندوق 

نکته1: متقاضی می بایست نسخه ای از رسید وجه مورد نظر برای افتتاح سپرده را که قبلا از طریق بانک عامل به حساب صندوق واریز کرده است را تحویل نماینده صندوق نماید.

نکته2: در صورت افتتاح حساب سپرده خارج از شعبه، متقاضی می تواند از طریق دستگاه pos سیاری که در اختیار نماینده صندوق می باشد اقدام به واریز وجه نموده و رسید دریافت نماید.

8- نماینده صندوق موظف است با توجه به برنامه ریزی انجام شده در امور شعب صندوق مستندات مربوطه را به شعبه ارجاع نموده و پیگیری نماید پس از ثبت اطلاعات حساب در سیستم، کارت سپرده را دریافت و به صاحب حساب تحویل نموده و رسید دریافت نماید.

 پیش ثبت نام افتتاح حساب