صفحه اصلي > درباره ما > اهداف راهبردی   

صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با هدف گسترش فرهنگ قرض الحسنه و پرداخت تسهیلات  با هدف ياري نمودن محرومان و مستضعفان‌، امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خودكفا كردن محرومان تشكيل ‌يافته است‌.

پرداخـت تسهیلات به نیازمـندان تحـت حـمایت برای مصـارفی چـون پرداخت هـزینه های درمـانی، تحـصیلی و معـیشتی سبب حفظ عزت نفس هموطنان و افزایش امنیت روانی آنان شـده است. بهـره گیری و فـرهنگسازی جـهت توسعه مقوله قرض الحسنه در طول سال های گذشته و استفاده از ظرفیتهای عظیم نیکوکاران و خیرین و پویاتر نمودن شیوه های دستگیری از نیازمندان همواره مورد توجه جدی مدیران کمیته امداد بوده است. راه اندازی صندوقی با هدف تجمیع و هدایت منابع سازمانی و ظرفیت های مالی و اعتباری هموطنان نیکوکار از یک طرف و گسـترش فرهنگ یاری رساندن به نیازمندان جامعه و درنگاهی وسیع تر گره گشایی از نیازمندیهای هموطنان عزیز ازسوی دیگر نقطه تعالی تحـقق مقوله قـرض الحـسنه به شـمار می رود و بر همین اساس صندوق قرض الحسنه امداد ولایت پس از دریافت مجوز فعالیت از سـوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفـدهم خرداد ماه سـال 1395، با شعار « اینجا محل تجمع خیرین است »  گام در عـرصه فعــالیت پولی و مـالی با اهـداف غـیر انتفاعی و خـیرخواهانه گذاشت.