صفحه اصلي > خدمات الکترونیک > معرفی تسهیلات   

تسهیلات وام در صندوق امداد ولایت به صورت  ذیل ارائه میگردد:

 وام خودکفایی

    وام کارگشایی

    وام خیرین

  وام وجوه اداره شده